Administrátori webového sídla NetBot.sk (ďalej len „webové sídlo“) upozorňujú, že akékoľvek počítačové programy nachádzajúce sa vo verejne prístupnej sekcií či privátnej sekcií webového sídla (ďalej len „počítačové programy“) neboli a nie sú určené k neoprávnenej výrobe platobného prostriedku, elektronických peňazí alebo inej platobnej karty, k neoprávnenému prístupu či zásahu do počítačového systému a/alebo počítačového údaja, k neoprávnenému zachytávaniu počítačových údajov, k výrobe a držbe prístupového zariadenia, hesla do počítačového programu alebo iných údajov, k výrobe a držbe falšovateľského náčinia či k páchaniu akejkoľvek inej protiprávnej činnosti v zmysle najmä, nie však výlučne, zákona č. 300/2005 Z. z., trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „TP“) či iného právneho predpisu.

Za akékoľvek používanie, šírenie, uchovávanie či iné nakladanie s počítačovými programami smerujúce najmä, nie však výlučne, k vyššie uvedeným neoprávneným činnostiam (ďalej len „neoprávnené nakladanie“) je v zmysle príslušných ustanovení TP či iných právnych predpisov zodpovedná osoba, ktorá s počítačovými programami neoprávnene naložila.


Mgr. Dávid Slučiak.