Dnes si priblížime fungovanie a spôsoby zavádzania obsahu infikovaných knižníc do bežiacích procesov, aneb metódy zavádzania modulov - Inline Hooking Dll. 

 

 
Metóda "Inline Hook Dll" popisuje spôsoby zavedenia infikovaného kódu, ktorý sa nachádza v knižnici .dll, pripojením priamo na spustený proces.

Inline Hooking som popísal v prezentácii, ktorú je možno stiahnuť odtialto:

Download Presentation:

Pripojenie sa realizuje alokovaním pamäťového miesta v operačnej pamäti, na adrese obsahu spusteného procesu, na ktorý chceme knižnicu zavesiť. Do alokovaného miesta sa pripojí obsah knižnice.

Vloženie (injecting) knižnice do adresného pamätového miesta procesu umožňuje:
       ●  pripojenie knižnice do práve bežiaceho procesu
       ●  knižnica je načítaná vždy, pokým proces beží
       ●  vstupný bod (entry point) knižnice je spúšťaný vždy pri pripojení alebo odpojení knižnice na/z bežiaceho procesu
           a vždy pri pustený/ukončení vlákna procesu
       ●  knižnica je odpojená z operačnej pamäte po ukončení procesu, na ktorom je pripnutá

Metódy pre Inline DLL Hooking:
       Win.API - CreateRemoteThread()
       NTApi - NtCreateThread(), ZwCreateThread()

Postup Hookovania knižnice do bežiaceho procesu:
       1 - zistenie referencie na process, do ktorého chceme knižnicu pripojiť
       2 - zistenie referencií knižníc, ktorých metódy na zavedenie knižnice použijeme (ntdll, kernel32)
       3 - alokovanie pamäťi ového miesta pre 
       4 - vloženie kódu infikovanej knižnice do alokovaného miesta
       5 - zvolenie metódy pre vytvorenie Inline Hooku (ZwCreateThread, NtCreateThread, CreateRemoteThread)
       6 - spustenie injectovaného kódu - Routime

 
Pred Inline Hooku:


Po Inline Hooku:


Po IAT Hooku:


1 - zistenie referencie hookovaného procesu:

 
    HANDLE dProcessHandle = ::GetProcessHandle("taskend.exe");2 - zistenie referencií knižníc:

 
    ::HANDLE dModuleNTDll = ::GetModuleHandleA("ntdll"); 
    ::HANDLE dModuleKernel = ::GetModuleHandleA("Kernel32");3 - alokovanie pamäť:

 
    ::LPVOID dMemoryAlloc = ::VirtualAllocEx(dProcessHandle, null, ::strlen("e:\\plugin\\plugin.dll"), 
::MEM_COMMIT, PAGE_READWRITE);

 

 

4 - vloženie kódu infikovanej knižnice do alokovaného miesta:

 
    ::bool result = ::VriteProcessMemory(dProcessHandle, dMemoryAlloc, "e:\\plugin\\plugin.dll", 
::strlen("e:\\plugin\\plugin.dll"), null);5 - zvolenie metódy pre vytvorenie Inline Hooku:

 
    NtCreateThreadExD = (NtCreateThreadExD) ::GetProcAddress(dModuleNTDll, "ZwCreateThreadEx");
                                          
/* For ZwCreateThreadEx() method) */6 - spustenie injectovaného kódu:

 
    DWORD dCurrentThread; 
dCurrentThread = NtCreateThreadExD(&dCurrentThread, 0x1FFFFF, null, dProcessHandle,
(LPTHRED_START_ROUTIME)::GetProcAddress(dModuleKernel, "LoadLibraryA"),
dMemoryAlloc,
false,
null,
null, null,
&NtCreateThreadExStack);Z popisu sme dospeli k názoru, že pre Inline Hooking, potrebujeme knižnicu obsahujúcu implementovaný kód, proces na ktorý chceme knižnicu privesiť a medzi-súbor - injector, ktorý hook zavedie.


Pri hookingu si je nutné uvedomiť, že môžeme hookovať procesy len s rovnakou autoritou, ktorú má náš injector. Pokiaľ nám injector beží na okruhu Ring3, nemôžeme hookovať procesy, s nižším okruhom, respektíve s vyššou prioritou.
Program spustený v režime Ring0 (kernel mode), má oprávnenie pristupovať, modifikovať,... všetky objekty vrátane systémových (csrss.exe, smss.exe,...).

O právach na úrovni Ring0 a podobne si popíšeme inokedy.


Obsah knižnice, ktorú chceme hookingom pripojiť na proces:
 #include <windows.h> 

 bool APIENTRY DllMain(::HANDLE hModule, ::DWORD ul_reason_for_call, ::LPVOID lpReserved)
{
  switch (ul_reason_for_call)
  {
  case DLL_PROCESS_ATTACH:
    MessageBox(NULL, ::LPCWSTR(L"Dll was injected into process"), ::LPCWSTR(L"Injected"), MB_ICONWARNING);
     /* execute code */ 
    break;
  case DLL_THREAD_ATTACH:
    MessageBox(NULL, ::LPCWSTR(L"Dll detected start thread"), ::LPCWSTR(L"Thread detecting"), MB_ICONWARNING);
     /* execute code */  
    break;
  case DLL_THREAD_DETACH:
    MessageBox(NULL, ::LPCWSTR(L"Dll detected stop thread"), ::LPCWSTR(L"Thread detecting"), MB_ICONWARNING);
     /* execute code */  
    break;
  case DLL_PROCESS_DETACH:
    MessageBox(NULL, ::LPCWSTR(L"Injected process is terminating"), ::LPCWSTR(L"Terminate"), MB_ICONWARNING);
     /* execute code */ 
    break;
  }

  return true ;
}

 

Download Code:
Injector v akcii: