Píšeme kernel Driver - mažeme súbory. 

 


Napíšeme si driver na vytváranie a zápis do súboru.
Celý postup je uverejnený na videu nižšie.

Pred tým, než začneme je nutné nainštalovať:
    -> WDK (Windows Driver Kit)

a programy:
    -> OSRLoader
    -> Driver Signature Enforcement Overrider


Kód:

 


  #include "Ntifs.h"

  DRIVER_INITIALIZE DriverEntry;

  NTSTATUS DriverEntry(PDRIVER_OBJECT PObject, PUNICODE_STRING PUcode)
  {
    NTSTATUS ntstatus;
    UNICODE_STRING dfileuniName;
    OBJECT_ATTRIBUTES dfileobjAtt;
    HANDLE handle;

    //Init data buffer of files to delete.//
    PCWSTR Buffer[] = { L"\\??\\c:\\test\\info.txt", 
          L"\\??\\C:\\test\\ollydbg.exe", 
          L"\\??\\C:\\test\\ollydbg.ini" 
         };

      //Get size of the buffer.//
    int buffersize = sizeof(Buffer) / sizeof(PCWSTR);

    //Iterating for all proccess in the buffer.//
    for (int i = 0; i < buffersize; i++)
    {
      //Init string name of files as unicode. Move values into "dfileuniName".//
      RtlInitUnicodeString(&dfileuniName, Buffer[i]);

      //Init objects for OBJ_CASE_INSENSITIVE / OBJ_KERNEL_HANDLE.//
      InitializeObjectAttributes(&dfileobjAtt, &dfileuniName,                    OBJ_CASE_INSENSITIVE | 
OBJ_KERNEL_HANDLE, NULL, NULL); //Call ZwDeleteFile.// ntstatus = ZwDeleteFile(&dfileobjAtt); } return STATUS_SUCCESS; }
Video - delete files:
                                                   
Video - delete files: